کسی از پانسمان کامفیل برای از بین رفتن جای بخیه استفاده کرده؟

پانسمان کامفیل زخم بستر که کامفیل بیاتین آلژینات قابلیت برش دارد و آن را می توان به اندازه مورد نظر جهت درمان زخم برش داد.

مطالعه کنید

Share