اتحادیه‌اروپا به چین:‌می‌خواهیم بازیگر باشیم نه میدان‌بازی

رئیس شورای اتحادیه اروپا به شی جینپینگ گفت، این بلوک بعد از این هرگز نمی‌پذیرد کسی از آن سوء استفاده کند. Source link

مطالعه کنید

Share